โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนภูเขียว

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกษิดิศ ปลื้มญาติ (ประธานสหวิทยาเขต)
โทรศัพท์ : 044-861822
เว็บไซต์ : phukhieo.ac.th

หนองคอนไทยวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุขสันต์ ผาดไธสง (กรรมการสหวิทยาเขต)
โทรศัพท์ : 044056213
เว็บไซต์ : nongkhonthai.ac.th

โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
โทรศัพท์ : 044100266
เว็บไซต์ : nkwr.ac.th

คอนสารวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายปิยะพล เถื่อนพาชิน (กรรมการสหวิทยาเขต)
โทรศัพท์ : 044876677
เว็บไซต์ : ks.ac.th

บ้านแท่นวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประยุทธ์ วรรณประเขา (กรรมการสหวิทยาเขต)
โทรศัพท์ : 044887107
เว็บไซต์ : www.bantan.ac.th

พระธาตุหนองสามหมื่น

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
โทรศัพท์ : 044-100049
เว็บไซต์ : www.pnm.ac.th