เกณฑ์การแข่งขัน A – Math สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว