เกณฑ์การแข่งขันยอดนักสะกด – คำไทย สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว