เกณฑ์การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว