เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว