พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กับโรงเรียนต่าง ๆ ในสหวิทยาเขต

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปีดป้ายสหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง โดยมี นายกษิติศ ปลื้มญาติผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานสหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง กล่าวรายงานประธานในพิธี ในงานประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กับโรงเรียนต่าง ๆ ในสหวิทยาเขต นิทรรศการ ผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสหวิทยาเขต และกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ