การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง 9 ธันวาคม 2564

       วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมังร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง, งานกีฬานักเรียนโซนหุบเขา (สพม.ชัยภูมิเกมส์), กิจกรรมเวทีวิชาการในการแข่งขันทักษะวิชาการ และข้อราชการต่าง ๆ ของสหวิทยาเขตตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว